Vasopressin and microalbuminuria: is it vasopressin per se or is it salt intake?

Esther Meijer, Paul E. de Jong, Ron T. Gansevoort*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)832-833
Aantal pagina's2
TijdschriftKidney International
Volume77
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - mei-2010

Citeer dit