Vasopressin V2 receptor antagonists in autosomal dominant polycystic kidney disease: efficacy, safety, and tolerability

Esther Meijer*, Ron T. Gansevoort

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)289-293
Aantal pagina's5
TijdschriftKidney International
Volume98
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - aug-2020

Citeer dit