VERAF onder de loep: de verwachtingen en de wensen van de doelgroep

Harm de Graaf

OnderzoeksoutputAcademic

221 Downloads (Pure)

Samenvatting

VERAF, de Vereniging van Afgestudeerden van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen werd, in 2004 geconfronteerd met een tegenvallend aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap van VERAF. VERAF heeft daarop een onderzoek laten uitvoeren met de centrale vraagstelling: “Wat verwacht de doelgroep van de alumnivereniging VERAF en wat zijn de redenen van de doelgroep om wel of niet lid van VERAF te worden?”. Om tot een beantwoording van de probleemstelling te kunnen komen, is een theoretisch raamwerk ontwikkeld, waarin verschillende theorieën zijn uitgewerkt en toegepast op VERAF. Hieruit ontstond een model met alle variabelen die een invloed uitoefenen op het besluit om wel of niet lid te worden van VERAF. Dit model is vervolgens meetbaar gemaakt in een enquête die is afgenomen via het internet, onder 593 alumni, waarvan 341 alumni lid zijn van VERAF. Uit de enquête bleek dat VERAF een hoge merkbekenheid heeft, dat de kwaliteit van haar producten - het Economencongres, de almanak en het Economisch Magazine - als hoog worden gewaardeerd en dat de prijs van lidmaatschap door de leden als vrij laag wordt beoordeeld. Maar ook bleek VERAF een aantal punten te kunnen verbeteren. Zo hebben de eigen activiteiten van VERAF een lage merkbekendheid en worden ze zeer weinig door de leden bezocht. Tot slot bleek bijna 40% van de niet-leden een lidmaatschap te overwegen. VERAF moet dan ook proberen om nieuwe leden te werven en haar activiteitenaanbod te verbeteren.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's122
StatusPublished - 2005

Citeer dit