Verhaalbaarheid van milieuschade

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Regelmatig blijkt dat een bedrijf dat het milieu heeft verontreinigd of aangetast niet in staat is de daaruitvoortvloeiende schade te vergoeden. In dit artikel wordt ingegaan op een maatregel die de overheid kan nemen om dit probleem te beperken: van bedrijven eisen dat zij financiële zekerheid stellen ter dekking van milieu-aansprakelijkheid. De vraag of de bedrijven ook de mogelijkheid zullen hebben om de bedoelde financiële zekerheid te verschaffen zal een centrale plaats innemen. Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de milieu-aansprakelijkheidsverzekering, zoals deze vandaag de dag door Nederlandse verzekeraars wordt aangeboden.
Vertaalde titel van de bijdrageThe recoverability of environmental damage
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)431-438
Aantal pagina's8
TijdschriftArs Aequi
Volume39
Nummer van het tijdschrift7/8
StatusPublished - aug.-1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit