Verkeerslawaai Ceintuurbaan Meppel.

G.P. van den Berg

  OnderzoeksoutputProfessional

  170 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een aantal bewoners van de in 2002 gebouwde woningen aan de Ceintuurbaan (huisnummers 42 – 76) te Meppel ondervindt hinder van het lawaai van het verkeer op de Ceintuurbaan. Volgens twee van hen gaat het om bewoners van 15 van de 18 woningen. Volgens hen wordt niet voldaan aan de gestelde geluidsnormen. Eén van de vragen is of de geluidwering van de gevel wel voldoende is. Volgens bewoners bevatten de ramen gewoon (thermisch isolerend) dubbel glas, geen speciaal geluids-werend glas. De woningen aan de andere kant van de Ceintuurbaan zijn wel voorzien van speciaal geluidwerend glas en van een extra geluidswerend dak. Een tweede vraag is of de voor de berekening van de geluidsbelasting gebruikte verkeersintensiteit wel correct is. Er is uitgegaan van een dagperiode met een maatgevende hoeveelheid verkeer van 388 middelzware voertuigen (van 7.00 tot 19.00 uur), 55 zware voertuigen over dezelfde 12 uur en 5092 lichte voertuigen. Volgens een telling door de bewoners worden deze voor de toekomst voorspelde aantallen nu al overschreden. Wat de bewoners vooral hindert is het grote aantal lawaaiige passages van zwaar vrachtverkeer, maar ook van trekkers en motoren en brommers. Op verzoek van de bewoners, vertegenwoordigd door dhr. R. van der Sluis, Ceintuurbaan 64, zijn metingen uitgevoerd van de geluidwering van de gevel. Ook is de geluidsbelasting tengevolge van het verkeer berekend. De geluidsmetingen zijn gedaan bij de woningen Ceintuurbaan 64 en 60. In de woning Ceintuurbaan 64 is het raam in de voorgevel van de woonkamer recent voorzien van extra geluidwerend glas. Datzelfde raam in de woning Ceintuurbaan 60 heeft het oorspronkelijke, bij de bouw ingezette thermisch isolerende ubbelglas zonder extra akoestische ventilatie. Wel zijn de ramen ten behoeve van ventilatie voorzien van suskasten. Dit onderzoek is gedaan om ten behoeve van de bewoners de akoestische gegevens op een rijtje te zetten en enige controlemetingen uit te voeren. Het onderzoek is zo eenvoudig mogelijk uitgevoerd omdat het niet op commerciële basis wordt verricht. Hierdoor betreft het onderzoek slechts twee woningen en was een dossieronderzoek niet mogelijk. Uit het door ons ondernomen technische (akoestische) onderzoek blijkt dat de diverse betrokken partijen verschillend oordelen over ogenschijnlijke feiten: de status van de ruimten in de woningen is niet éénduidig, een prognose of uitvoeringswijze wordt op verschillende wijzen vergeleken met de zich daarna feitelijk voordoende situatie. Dit maakt dat niet alleen technisch-akoestische aspecten een rol spelen, maar ook juridische aspecten. Dit rapport behandelt in eerste instantie de akoestische kant: hoe groot is de geluidsbelasting op de gevel en hoe groot is de geluidwering van de gevel. Daarnaast wordt aan enkele juridische aspecten aandacht besteed zonder dat wij daarover een definitief oordeel kunnen geven.
  Originele taal-2Dutch
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit