Versatile Protecting-Group Free Tetrazolomethane Amine Synthesis by Ugi Reaction

Pravin Patil, Michel de Haan , Katarzyna Kurpiewska, Justyna Kalinowska-Tluscik, Alexander Dömling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)170-175
Aantal pagina's6
TijdschriftAcs combinatorial science
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit