Versatile Protecting-Group Free Tetrazolomethane Amine Synthesis by Ugi Reaction

Pravin Patil, Michel de Haan , Katarzyna Kurpiewska, Justyna Kalinowska-Tluscik, Alexander Dömling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten