Very early creatinine changes and 30-day mortality after cardiac surgery

Hjalmar R Bouma*, Hubert E Mungroop, Thomas W L Scheeren, Anne H Epema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)665-665
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Anaesthesiology
Volume38
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 1-jun.-2021

Citeer dit