Vitamin D supplementation in heart failure: case closed?

Rudolf A. de Boer, Laura M. G. Meems, Dirk J. van Veldhuisen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2287-2289
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume38
Nummer van het tijdschrift29
DOI's
StatusPublished - 1-aug.-2017

Citeer dit