Vitreous advanced glycation endproducts and alpha-dicarbonyls in retinal detachment patients with type 2 diabetes mellitus and non-diabetic controls

Bernardina T. Fokkens*, Douwe J. Mulder, Casper G. Schalkwijk, Jean L. Scheijen, Andries J. Smit, Leonoor I. Los

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)

Zoekresultaten