Void growth in glassy polymers

A.C. Steenbrink, E. van der Giessen, P.D. Wu

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

122 Citaten (Scopus)
669 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)405 - 437
Aantal pagina's33
TijdschriftJournal of the Mechanics and Physics of Solids
Volume45
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1997

Citeer dit