Voorwoord

  OnderzoeksoutputProfessional

  66 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  ‘Europese politieke partijen zijn een belangrijke factor voor integratie
  binnen de Unie. Zij dragen bij tot de vorming van een Europees bewust-
  zijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie.’

  De positie van de Europese politieke partijen in het Europese politieke
  proces werd voor het eerst formeel in 1992 vastgelegd in het Verdrag
  van Maastricht. De formulering van dit artikel heeft een curieus impli-
  ciet normatief aspect, alsof de Europese partijen dienen bij te dragen aan
  de vorming van een positief Europees bewustzijn. In deze beschouwing
  gaat het niet over dit punt, maar om enkele andere elementen uit het verdragsartikel: enerzijds de ‘partijen op het Europees niveau’, en
  anderzijds de tweede taak die hen sinds het Verdrag van Maastricht
  formeel is toebedeeld: het tot uitdrukking brengen van de politieke wil
  van de kiezers in de representatieve democratie die de Europese Unie
  wil zijn.
  In deze bijdrage staan twee vragen centraal. Ten eerste: is er op Euro-
  pees niveau sprake van partijen (hier voorlopig aangeduid als ‘federa-
  ties’) zoals we die in nationale politieke systemen kennen; en ten
  tweede: op welke wijze hebben deze federaties gestalte gegeven aan de
  representatieve functie die zij moeten vervullen? Eerst zal worden aangegeven wat wordt verstaan onder politieke partijen op Europees niveau en hun representatiefunctie. Daarna zal in hoofdlijnen de organisatorische evolutie van de federaties vanaf hun ontstaan in het midden van de jaren zeventig tot op heden worden geschetst, waarbij vooral de aandacht vooral uitgaat naar de wijze waarop hun functies zich ontwikkeld hebben. Vervolgens wordt de balans opgemaakt.
  Originele taal-2Dutch
  TitelJaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007
  RedacteurenGerrit Voerman
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijDocumentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
  Pagina'sI-II
  Aantal pagina's2
  ISBN van geprinte versie978-90-367-3825-5
  StatusPublished - feb.-2009

  Citeer dit