Weefselspecifieke veranderingen in het cortisolmetabolisme en hun mogelijke rol in het metabool syndroom. [Tissue-specific changes in cortisol metabolism and their potential role in the metabolic syndrome]

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)871 - 876
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume149
Nummer van het tijdschrift16
StatusPublished - 2005

Citeer dit