Werknemers(on)macht in corporate structures

Huub Willems

OnderzoeksoutputAcademic

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)26-31
Aantal pagina's6
TijdschriftGroninger Civilistenblad
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Citeer dit