Western and Alternative Medicine: A Comparison of Paradigms and Methods

H. J. Rogier Hoenders*, Fiona C. Willgeroth, Martin T. Appelo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)894-896
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Alternative and Complementary Medicine
Volume14
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 6-nov.-2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit