What are the obligations of pharmaceutical companies in a global health emergency?

Ezekiel J. Emanuel*, Allen Buchanan, Shuk Ying Chan, Cecile Fabre, Daniel Halliday, Joseph Heath, Lisa Herzog, R. J. Leland, Matthew S. McCoy, Ole F. Norheim, Carla Saenz, G. Owen Schaefer, Kok-Chor Tan, Christopher Heath Wellman, Jonathan Wolff, Govind Persad

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1015-1020
Aantal pagina's6
TijdschriftLANCET
Volume398
Nummer van het tijdschrift10304
DOI's
StatusPublished - 11-sep-2021

Citeer dit