What Can National Risk Assessors Learn from Decision Theorists and Psychologists? Response

Charles Vlek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1389-1393
Aantal pagina's5
TijdschriftRisk Analysis
Volume33
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2013

Citeer dit