Hoe denken tandheelkundestudenten over hun toekomstige beroepsuitoefening? Verschillen tussen mannen en vrouwen.

M.T. Daalmans, Anne Marie Kuijpers-Jagtman, Antoine L. M. Lagro-Janssen, M.S. Vissia

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de wensen en de verwachtingen van tandheelkundestudenten over de latere beroepsuitoefening. De onderzoekspopulatie betrof alle vijfdejaarsstudenten tandheelkunde (n = 258) in Nederland in het studiejaar 2001/2002. Het onderzoek vond plaats door middel van een schriftelijke vragenlijst met gestructureerde, gesloten vragen over studiekeuze, werk- en praktijkomstandigheden, praktijkorganisatie en -management, specialisaties en nevenactiviteiten, en werk en zorg. De vragenlijst werd ingevuld door 168 studenten (respons 65%). De meeste studenten willen later het liefst in een samenwerkingspraktijk werken, waarbij vrouwen significant meer in een dienstverband willen werken dan mannen. Slechts 23% van de mannen en 7% van de vrouwen wil voltijds werken. Behoefte aan vrije tijd speelt hierbij een belangrijke rol, maar voor vrouwelijke studenten is de zorg voor kinderen nog altijd doorslaggevend.
Geconcludeerd kan worden dat vrouwen en mannen verschillen in hun opvattingen over hun toekomstige beroepsuitoefening. Aangezien de meerderheid van de huidige tandheelkundestudenten vrouw is, zal daarmee het aanzicht van de tandheelkunde de komende jaren ingrijpend veranderen. Overheid en beroepsgroep zullen hierop bijtijds moeten inspelen.
Vertaalde titel van de bijdrageWhat do dental students think about their future career practice? : Differences between men and womenDifferences between men and women
Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)477-481
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
Volume111
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit