What happens behind doors? Exploring everyday indoor activities when ageing in place

Zeinab Sattari*, Louise Meijering, Gerd Weitkamp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Zoekresultaten