What is the best fitness measure in wild populations? A case study on the power of short-term fitness proxies to predict reproductive value

Živa Alif*, Jamie Dunning, Heung Ying Janet Chik, Terry Burke, Julia Schroeder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Zoekresultaten