What Is the Best Sequential Treatment Strategy in the Treatment of Depression? Adding Pharmacotherapy to Psychotherapy or Vice Versa?

Jack Dekker*, Henricus L. Van, Marielle Hendriksen, Jurrijn Koelen, Robert A. Schoevers, S. Kool, G. van Aalst, Jaap Peen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
622 Downloads (Pure)

Zoekresultaten