What is the preferred therapy for patients with aortic coarctation - The standard gamble and decision analysis versus real results?

Tjark Ebels*, Bohdan Maruszewski, Eugene H. Blackstone

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)18-21
Aantal pagina's4
TijdschriftCardiology in the young
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2008

Citeer dit