WHAT NEXT - PRIORITIES IN THEORY AND OBSERVATIONS

L SPITZER*, A TOOMRE, TS VANALBADA, SD TREMAINE, SDM WHITE, IR KING

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)499-509
Aantal pagina's11
TijdschriftIau symposia
Nummer van het tijdschrift113
StatusPublished - 1985

Citeer dit