What should the C ('congestive heart failure') represent in the CHA(2)DS(2)-VASc score?

Bart A. Mulder*, Dirk J. van Veldhuisen, Michiel Rienstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1294-1297
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume22
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum27-jun-2020
DOI's
StatusPublished - 1-aug-2020

Citeer dit