What underlies waves of agitation in starling flocks

Charlotte K. Hemelrijk*, Lars van Zuidam, Hanno Hildenbrandt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
248 Downloads (Pure)

Zoekresultaten