What Will Happen after Withdrawal of the Candy from the Lecture?

Rashmi A. Kusurkar*, Gerda Croiset

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)184
Aantal pagina's1
TijdschriftEducation for Health
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit