What You Did Not Know About Cardiac Ca2+ Handling Lysosomes and Oxidized PKA

Kirsten T. Nijholt, Rudolf A. de Boer, B. Daan Westenbrink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)466-469
Aantal pagina's4
TijdschriftCirculation
Volume143
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2-feb.-2021

Citeer dit