Why Are Researchers Not Interested in Studying Individual Mindfulness-Based Interventions?

Maya J. Schroevers*, Joke Fleer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2476-2478
Aantal pagina's3
TijdschriftMindfulness
Volume10
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2019

Citeer dit