Why don't we ask patients with coronary heart disease directly how much they have changed after treatment?

Berrie Middel, M. de Greef, M.J.L. de Jongste, Harry J.G.M. Crijns, Roy Stewart, W.J.A. van den Heuvel

OnderzoeksoutputAcademic

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)47-52
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Cardiopulmonary Rehabilitation
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2002

Citeer dit