Widening the Window of Spin-Crossover Temperatures in Bis(formazanate)iron(II) Complexes via Steric and Noncovalent Interactions

Francesca Milocco, Folkert de Vries, Harmke S Siebe, Silène Engbers, Serhiy Demeshko, Franc Meyer, Edwin Otten*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
154 Downloads (Pure)

Zoekresultaten