WOODS-SAXON POTENTIAL PARAMETERS OPTIMIZED TO THE HIGH-SPIN SPECTRA IN THE LEAD REGION

J DUDEK*, Z SZYMANSKI, T WERNER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

217 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)920-925
Aantal pagina's6
TijdschriftPhysical Review C
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1981

Citeer dit