Worker endowment and the effects of institutions on earnings realization: a crossnation comparison

J. van Dijk, Hendrik Folmer, H.W. Herzog, A.M. Schlottmann

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)67 - 88
Aantal pagina's22
TijdschriftJournal of Regional Science
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb-2000

Citeer dit