Written informed consent in health research is outdated

R. Broekstra, E. L. M. Maeckelberghe*, R. P. Stolk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten