X-Ray-Induced Photoelectron Spectroscopy of Dentin as a Function of Duration of Ar+-Ion Etching

JJ Ten Bosch, MH Van Der Veen, Jacob de Vries

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)395-402
  Aantal pagina's8
  TijdschriftAdvances in dental research
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit