X-ray photoelectron and Auger spectroscopy study of some vanadium oxides

GA SAWATZKY*, D POST

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

532 Citaten (Scopus)
61 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1546-1555
Aantal pagina's10
TijdschriftPhysical Review. B: Condensed Matter and Materials Physics
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 15-aug-1979

Citeer dit