XPS CORE LEVEL LINE-SHAPES IN METALLIC COMPOUNDS - A PROBE FOR THE NATURE OF THE ELECTRONS AT THE FERMI LEVEL

JCW FOLMER*, DKG DEBOER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1135-1138
Aantal pagina's4
TijdschriftSolid State Communications
Volume38
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 1981

Citeer dit