ZELFVOORZIENEND ZERNIKE

Henk-Jan Falkena

OnderzoeksoutputProfessional

682 Downloads (Pure)

Samenvatting

Versie Definitieve rapportage - 30 mei 2011 Opdrachtgever Stuurgroep Duurzaamheid van de Rijksuniversiteit Groningen Adviescommissie RUG prof dr. H.C. Moll (voorzitter en contactpersoon) prof. dr. S. Brandenburg (hoofd accelerator group van het KVI) prof. dr. J.C. Hummelen (hoogleraar organische zonnecellen) dhr. D. Jager (milieudeskundige bij de Arbo- en Milieudienst) drs. C. M. Ree (coördinator Bèta Wetenschapwinkel) dhr. K.K. Smit (energiemanager) Auteur drs. Henk-Jan Falkena © copyright Falkena Milieu, 2011 Alle rechten voorbehouden Samenvatting De RUG verbruikt ca 50 miljoen kWh/jaar elektriciteit. Dat is ca. 5% van het stroomverbruik door de stad Groningen. Een duurzame elektriciteitsvoorziening van de RUG biedt dus een forse invulling voor de besparing en verduurzaming zoals afgesproken in het kader van het Akkoord van Groningen. De Stuurgroep Duurzaamheid van de RUG heeft het idee voorgesteld om te gaan voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de RUG op het Zernike-terrein door lokale productie van duurzame energie door middel van windmolens en zonnepanelen. In dit onderzoek is de haalbaarheid van dit plan onderzocht en zijn potentiële barrières in kaart gebracht. Grote windmolens zouden kunnen voorzien in de volledige elektriciteitsbehoefte van de RUG op het Zernike-terrein. Technisch en economisch gezien lijkt dit goed haalbaar. De huidige provinciale regelgeving staat het echter niet toe. Zonnepanelen kunnen geplaatst worden op en rondom het slibdepot, op daken en boven parkeerterreinen. Indien al deze mogelijkheden benut worden dan kan hiermee maximaal in ongeveer de helft van de elektriciteitsvraag van de RUG op het Zernike-terrein worden voorzien. De financiële haalbaarheid is hierbij het grootste knelpunt. Het is onzeker of de benodigde subsidie verkregen kan worden. Aanbevolen wordt om actief naar subsidiemogelijkheden te zoeken en om de realisatie gefaseerd uit te voeren. Als pilotproject is de installatie van zonnepanelen op één of meer daken al op korte termijn mogelijk. Een barrière die voor zowel wind- als zonne-energie van belang is, is de aanleg en het beheer van de infrastructuur die nodig is om de geproduceerde energie aan de universiteitsgebouwen te leveren. Aanbevolen wordt om aanvullend onderzoek te verrichten om de verschillende opties en de juridische en financiële consequenties hiervan in beeld te brengen. Aanbevolen wordt dat de RUG bij haar plannen samenwerking zoekt met andere partners, met name de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen. Duurzame energievoorziening op het Zernike-terrein dient zowel energie- en milieudoelstellingen van de universiteit als prioriteiten in onderwijs en onderzoek en heeft bovendien een uitstralende (voorbeeld) functie. Aanbevolen wordt om deze aspecten in de interne en externe communicatie beeldend en wervend uit te dragen.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's66
StatusPublished - 2011

Citeer dit