ZINC-ABSORPTION AFTER ORAL-ADMINISTRATION OF ZINC-SULFATE

JJ KEYZER*, E OOSTING, BG WOLTHERS, FAJ MUSKIET

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)252-253
Aantal pagina's2
TijdschriftPharmaceutisch weekblad-Scientific edition
Volume5
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1983

Citeer dit